ŁZ Karta podarunkowa 50zł

ŁZ Karta podarunkowa 50zł

ŁZ Karta podarunkowa 50zł

Ten kupon może być użyty kilka razy (tak długo, jak pozwolą na to środki).
Wartość zakupów na kwotę brutto.
Data ważności karty: 31.12.2017r.

101 szt. w magazynie

GC-50

Tylko online

50,00 zł brutto

DO KOSZYKA


Dostawa za darmo
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Produkt wirtualny - darmowa dostawa

Opis produktu

Wartość karty: 50zł

Data ważności karty: 31.12.2017r.

Karta podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego, dzięki któremu obdarowana osoba może zapłacić za swoje sportowe zakupy jednorazowo lub kilkakrotnie.

Wybierasz wartość karty podarunkowej w kwotach 50, 100, 200 zł i jest ona ważna do 31.12.2017r.

Kartę można wykorzystać w sklepie internetowym 4WSport.pl. Ta karta jest bonem towarowym, który pozwala jej posiadaczowi dokonywać zakupów w naszym sklepie.

Aby zapłacić za wybrane produkty wystarczy podać kod w polu (KODY RABATOWE) w koszyku przy finalizacji zakupów.


REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ 4W Sport.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Podarunkowej 4W Sport.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Podarunkowej 4W Sport;

b) Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej 4W Sport  – 4W Team Mateusz Wójcik z siedzibą w Warszawie przy ul. Anastazego Kowalczyka 16, lok. 134; 03-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG;

c) Karta Podarunkowa 4W Sport, wydana w formie elektronicznej, która uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym 4WSport.pl;

d) Nabywca - osoba, która w sklepie internetowym 4WSport.pl na terenie Polski dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej 4W Sport;

e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej;

f) Sklep Internetowy 4W Sport.pl - sklep internetowy 4W Sport.pl prowadzony pod następującym adresem: www.4WSport.pl.

3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Podarunkowej 4W Sport, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar w Sklepie Internetowym 4W Sport.pl.

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Podarunkowej 4W Sport. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym 4W Sport.pl i nie podlegają oprocentowaniu.

5. Nabywca może zakupić Karty Podarunkowe 4W Sport  jedynie w Sklepie Internetowym 4W Sport.pl położonym na terenie Polski i tylko w tym Sklepie Internetowym karta ta może być wydana.

6. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. 4.6 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa 4W Sport nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.

7. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej 4W Sport będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej 4W Sport bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.

8. Zakup Karty Podarunkowej 4W Sport nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

9. Karta Podarunkowa 4W Sport jest ważna na czas określony, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. 7.4 poniżej.

II. Wydanie Karty Podarunkowej 4W Sport

1. Karty Podarunkowe 4W Sport nie są kartami na okaziciela.

2. Wydanie Karty Podarunkowej 4W Sport może nastąpić jedynie w Sklepie Internetowym położonych na terenie Polski.

3. Karta Podarunkowa 4W Sport może być używana wyłącznie w Sklepie Internetowym 4W Sport.pl, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Podarunkowej 4W Sport.

4. Kwoty, jakimi mogą być zasilone Karty Podarunkowe 4W Sport wynoszą 50 zł, 100zł zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa 4W Sport wynosi 200 zł.

5. Nabywca poprzez zakupienie Karty Podarunkowej 4W Sport oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej 4W Sport oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

III. Doładowywanie Karty Podarunkowej 4W Sport.

1. Użytkownik Karty Podarunkowej 4W Sport nie może dokonać jej doładowania o dodatkową kwotę.

2. Użytkownik może nabyć nową Kartę upominkową w Sklepie Internetowym www.4WSport.pl w kwocie, które to kwoty zostały określone w pkt 2.4. powyżej.

IV. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej 4W Sport.

1. Do realizacji w Sklepie Internetowym 4WSport.pl będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe 4W Sport posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową 4W Sport wielokrotnie do wyczerpania jej limitu przypisanego do Karty Podarunkowej 4W Sport wynikającego z wpłaty Nabywcy lub środków wpłaconych przez Użytkownika w ramach wartości Karty Podarunkowej 4W Sport.

3. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej 4W Sport, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

4. Wydawca lub Sklep Internetowy 4WSport.pl mają prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej 4W Sport w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia Karty Podarunkowej 4W Sport w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;
b) braku wystarczającej ilości środków na Kacie Podarunkowej 4W Sport pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 4.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej 4W Sport (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy). 

5. Wydawca lub Sklep Internetowy 4WSport.pl nie odpowiadają za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej 4W Sport wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

6. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej 4W Sport Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej 4W Sport

1. Wydawca lub Sklep Internetowy 4WSport.pl nie ponoszą odpowiedzialności za Karty Podarunkowe 4W Sport od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Podarunkowej 4W Sport po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy lub Sklepu Internetowego 4WSport.pl żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej 4W Sport. Wydawca ani Sklep Internetowy 4WSport.pl nie umożliwiają też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej 4W Sport zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

2. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej 4W Sport jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy lub Sklepu Internetowego 4WSport.pl żadnych roszczeń z tego tytułu.

3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej 4W Sport będą rozpatrywane przez Wydawcę lub Sklep Internetowy 4WSport.pl w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

4. Reklamacje - w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty na terenie Polski - mogą być składane listownie na adres biura Wydawcy: 03-193 Warszawa, ul. Anastazego Kowalczyka 16,m. 134, z dopiskiem "Karta Upominkowa – reklamacja".

VI. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu Karty Podarunkowej 4W Sport, saldo Karty Podarunkowej 4W Sport zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów.

2. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Podarunkowej 4W Sport będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub rachunku lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Podarunkowej 4W Sport.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wydanie Karty Podarunkowej 4W Sport nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

2. Karta Podarunkowa 4W Sport w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatnicz­ym. Karta Podarunkowa 4W Sport jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Podarunkowej 4W Sport i zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowej 4W Sport bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowej 4W Sport Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.4wsport.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.4wsport.pl. . W przypadku zakończenia realizacji Kart Podarunkowej 4W Sport postanowienie pkt. 4.6 stosuje się odpowiednio.


Dostosowywanie produktu

Po zapisaniu produktu klienta, pamiętaj o dodaniu go do koszyka.

Teksty

* - pola wymagane

Podobne produkty: 13